fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tuté (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tu.ˈtɛ
'ìnglìsì: female (person)
woman
tsim: Frommer im Language Log
languagelog.ldc.upenn.edu

hemlì'uviyä sìkenong

me·sute DU dual / dual numbers
pxe·sute TRI trial / trial number
ay·sute PL plural
fì·tute DEM these {noun} (singular)
fay·sute DEM PL these {noun plural}
tsa·tute DEM that {noun} (singular)
tsay·sute DEM PL those {noun] (plural)