fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpalang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈpa.laŋ 
'ìnglìsì: (social) contact
tsim: naviteri.org (19 Mar 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpalang DU dual / dual numbers
pxe·sìpalang TRI trial / trial number
ay·sìpalang PL plural
fì·tìpalang DEM these {noun} (singular)
fay·sìpalang DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpalang DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpalang DEM PL those {noun] (plural)