search for:

only exact match
search in:

tìpaw (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈpawplumps/13b473c5-a2f1-4bd5-a41d-9f9f8b135ca1.mp3
English: growth
source: naviteri.org (30 Oct 2018)

affix examples

me·sìpaw DU dual / dual numbers
pxe·sìpaw TRI trial / trial number
ay·sìpaw PL plural
fì·tìpaw DEM this {noun} (singular)
fay·sìpaw DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpaw DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpaw DEM PL those {noun] (plural)