fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxasul (adjective)

lì'upam (IPA): ˈpʼa.sul plumps/bc1c8ef7-f6c1-4deb-8bb3-023f8d05bf43.mp3
'ìnglìsì: fresh (appealing as food)
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide