fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fmawnta (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈfmawn.ta
'ìnglìsì: that
relative pronoun to reported speech of the verbs stawm or peng
short from: fmawnit a
tsim: (31 Aug 2011)
naviteri.org