fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsata (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈ͡tsa.ta
'ìnglìsì: that
relative pronoun to a direct object clause of a transitive verb
short form of: tsa'ut a
tsim: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org