fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Seze (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈsɛ.zɛplumps/d7f6f14e-1283-48f4-a1ea-8bb9470f0cbb.mp3
'ìnglìsì: name of Neytiri's ikran
meaning: blue flower
aysna'o: proper name mythology
tsim: Zoe Saldana (05 Jul 2010)
forum.learnnavi.org