fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

täftxuyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tæ.ˈftʼu.ju plumps/4320198b-ae49-4173-aee1-683656f44f63.mp3
'ìnglìsì: weaver

hemlì'uviyä sìkenong

me·säftxuyu DU dual / dual numbers
pxe·säftxuyu TRI trial / trial number
ay·säftxuyu PL plural
fì·täftxuyu DEM these {noun} (singular)
fay·säftxuyu DEM PL these {noun plural}
tsa·täftxuyu DEM that {noun} (singular)
tsay·säftxuyu DEM PL those {noun] (plural)