fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìyewn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈjɛwn
'ìnglìsì: expression
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìyewn DU dual / dual numbers
pxe·sìyewn TRI trial / trial number
ay·sìyewn PL plural
fì·tìyewn DEM these {noun} (singular)
fay·sìyewn DEM PL these {noun plural}
tsa·tìyewn DEM that {noun} (singular)
tsay·sìyewn DEM PL those {noun] (plural)