search for:

only exact match
search in:

tìyo' (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈjoʔ
English: perfection
source: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

affix examples

me·sìyo' DU dual / dual numbers
pxe·sìyo' TRI trial / trial number
ay·sìyo' PL plural
fì·tìyo' DEM this {noun} (singular)
fay·sìyo' DEM PL these {noun plural}
tsa·tìyo' DEM that {noun} (singular)
tsay·sìyo' DEM PL those {noun] (plural)