fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koakte (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈko.ak.tɛ
'ìnglìsì: old woman
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hoakte DU dual / dual numbers
pxe·hoakte TRI trial / trial number
ay·hoakte PL plural
fì·koakte DEM these {noun} (singular)
fay·hoakte DEM PL these {noun plural}
tsa·koakte DEM that {noun} (singular)
tsay·hoakte DEM PL those {noun] (plural)