fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koaktu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈko.ak.tu
'ìnglìsì: old person
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hoaktu DU dual / dual numbers
pxe·hoaktu TRI trial / trial number
ay·hoaktu PL plural
fì·koaktu DEM these {noun} (singular)
fay·hoaktu DEM PL these {noun plural}
tsa·koaktu DEM that {noun} (singular)
tsay·hoaktu DEM PL those {noun] (plural)