fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ftxozä si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): ftʼo.ˈzæ si
'ìnglìsì: celebrate
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

ftxozä s·am·i PST simple past
ftxozä s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
ftxozä s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
ftxozä s·ay·i FUT future
ftxozä s·ol·i PFV perfective (finished)
ftxozä s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
ftxozä s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
ftxozä s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
ftxozä s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)