fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

muntrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmun.trˌ plumps/b73dbe53-6d8c-4c58-823c-a630add3af59.mp3
'ìnglìsì: weekend
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·muntrr DU dual / dual numbers
pxe·muntrr TRI trial / trial number
ay·muntrr PL plural
fì·muntrr DEM these {noun} (singular)
fay·muntrr DEM PL these {noun plural}
tsa·muntrr DEM that {noun} (singular)
tsay·muntrr DEM PL those {noun] (plural)