fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

munsna (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmun.snaplumps/3aa19269-3457-4d3b-9756-6b38f7f7516f.mp3
'ìnglìsì: pair (of something)
lit.: a two-set
tsim: Frommer (19 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·munsna DU dual / dual numbers
pxe·munsna TRI trial / trial number
ay·munsna PL plural
fì·munsna DEM these {noun} (singular)
fay·munsna DEM PL these {noun plural}
tsa·munsna DEM that {noun} (singular)
tsay·munsna DEM PL those {noun] (plural)