fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

muntrram (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mun.trˌ.ˈam
'ìnglìsì: last weekend
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05. April 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·muntrram DU dual / dual numbers
pxe·muntrram TRI trial / trial number
ay·muntrram PL plural
fì·muntrram DEM these {noun} (singular)
fay·muntrram DEM PL these {noun plural}
tsa·muntrram DEM that {noun} (singular)
tsay·muntrram DEM PL those {noun] (plural)