fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìno (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈno
'ìnglìsì: thoroughness
attention to detail
tsim: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìno DU dual / dual numbers
pxe·sìno TRI trial / trial number
ay·sìno PL plural
fì·tìno DEM these {noun} (singular)
fay·sìno DEM PL these {noun plural}
tsa·tìno DEM that {noun} (singular)
tsay·sìno DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong