fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìnomum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈno.mum
'ìnglìsì: curiosity
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìnomum DU dual / dual numbers
pxe·sìnomum TRI trial / trial number
ay·sìnomum PL plural
fì·tìnomum DEM these {noun} (singular)
fay·sìnomum DEM PL these {noun plural}
tsa·tìnomum DEM that {noun} (singular)
tsay·sìnomum DEM PL those {noun] (plural)