search for:

only exact match
search in:

tsahìk (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈ͡tsa.hɪk
English: Tsahik
Shamanic Matriarch
Topic groups: sociology
source: ASG (2009)

affix examples

me·sahìk DU dual / dual numbers
pxe·sahìk TRI trial / trial number
ay·sahìk PL plural
fì·tsahìk DEM this {noun} (singular)
fay·sahìk DEM PL these {noun plural}
tsa·tsahìk DEM that {noun} (singular)
tsay·sahìk DEM PL those {noun] (plural)