fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

skxawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): skʼawŋ
'ìnglìsì: moron
idiot
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·skxawng DU dual / dual numbers
pxe·skxawng TRI trial / trial number
ay·skxawng PL plural
fì·skxawng DEM these {noun} (singular)
fay·skxawng DEM PL these {noun plural}
tsa·skxawng DEM that {noun} (singular)
tsay·skxawng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong