fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

skxir (substantive (noun))

lì'upam (IPA): skʼiɾ
'ìnglìsì: wound
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·skxir DU dual / dual numbers
pxe·skxir TRI trial / trial number
ay·skxir PL plural
fì·skxir DEM these {noun} (singular)
fay·skxir DEM PL these {noun plural}
tsa·skxir DEM that {noun} (singular)
tsay·skxir DEM PL those {noun] (plural)