fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nang (particle)

lì'upam (IPA): naŋ
'ìnglìsì: surprise, exclamation, encouragement marker (mirative)
(used together with words of gradation like) txan, nìtxan
tsim: ASG

sìkenong