fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sevin (adjective)

lì'upam (IPA): sɛ.ˈvin
'ìnglìsì: pretty (mainly for female)
aysna'o: not for objects persons / description of persons, people
tsim: ASG (2009)

sìkenong