fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

särangal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈɾa.ŋal
'ìnglìsì: a wish
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·särangal DU dual / dual numbers
pxe·särangal TRI trial / trial number
ay·särangal PL plural
fì·särangal DEM these {noun} (singular)
fay·särangal DEM PL these {noun plural}
tsa·särangal DEM that {noun} (singular)
tsay·särangal DEM PL those {noun] (plural)