fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säpom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈpom
'ìnglìsì: kiss
tsim: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säpom DU dual / dual numbers
pxe·säpom TRI trial / trial number
ay·säpom PL plural
fì·säpom DEM these {noun} (singular)
fay·säpom DEM PL these {noun plural}
tsa·säpom DEM that {noun} (singular)
tsay·säpom DEM PL those {noun] (plural)