search for:

only exact match
search in:

tìväng (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈvæŋ plumps/9eac2554-740e-401b-9b26-0040523a36d2.mp3
English: thirst
source: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

affix examples

me·sìväng DU dual / dual numbers
pxe·sìväng TRI trial / trial number
ay·sìväng PL plural
fì·tìväng DEM this {noun} (singular)
fay·sìväng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìväng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìväng DEM PL those {noun] (plural)