search for:

only exact match
search in:

räptulì'fya (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ɾæp.tu.ˈlɪʔ.fja 
English: coarse language
vulgar language
source: naviteri.org (28 Feb 2024)

affix examples

me·räptulì'fya DU dual / dual numbers
pxe·räptulì'fya TRI trial / trial number
ay·räptulì'fya PL plural
fì·räptulì'fya DEM this {noun} (singular)
fay·räptulì'fya DEM PL these {noun plural}
tsa·räptulì'fya DEM that {noun} (singular)
tsay·räptulì'fya DEM PL those {noun] (plural)