search for:

only exact match
search in:

tìkatìng (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈka.tɪŋ 
English: distribution
source: naviteri.org (28 Feb 2024)

affix examples

me·sìkatìng DU dual / dual numbers
pxe·sìkatìng TRI trial / trial number
ay·sìkatìng PL plural
fì·tìkatìng DEM this {noun} (singular)
fay·sìkatìng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkatìng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkatìng DEM PL those {noun] (plural)