căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

kekem ke si (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): ˈkɛ.kɛm kɛ si
Romania: face nimic
English: do nothing
Sursă: Frommer (24. Juli 2011)
naviteri.org

Exemple de Affixe

kekem k·am·e si PST Preterit
kekem k·ìm·e si PST Nuperitiv
kekem k·ìy·e si FUT Previitor
kekem k·ay·e si FUT Viitor
kekem k·ol·e si PFV Perfectiv
kekem k·er·e si IPFV Imperfective
kekem k·iv·e si SJV Subjonctiv
kekem ke s·eiy·i LAUD Ameliorare
kekem ke s·äng·i PEJ Peiorativ