fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koren ayll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ko.ˈɾɛn a.ˈjlˌ 
'ìnglìsì: law
societal rule
aysna'o: sociology
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·horen ayll DU dual / dual numbers
pxe·horen ayll TRI trial / trial number
ay·horen ayll PL plural
fì·koren ayll DEM these {noun} (singular)
fay·horen ayll DEM PL these {noun plural}
tsa·koren ayll DEM that {noun} (singular)
tsay·horen ayll DEM PL those {noun] (plural)