fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koren (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ko.ˈɾɛn plumps/592d9c73-cc52-4efd-8d1f-239cf763eab8.mp3
'ìnglìsì: rule
guideline
law
tsim: Taronyu's Dictionary 9.75 < Paul Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·horen DU dual / dual numbers
pxe·horen TRI trial / trial number
ay·horen PL plural
fì·koren DEM these {noun} (singular)
fay·horen DEM PL these {noun plural}
tsa·koren DEM that {noun} (singular)
tsay·horen DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong