fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txayo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼa.jo
'ìnglìsì: field
open terrain
plain
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tayo DU dual / dual numbers
pxe·tayo TRI trial / trial number
ay·tayo PL plural
fì·txayo DEM these {noun} (singular)
fay·tayo DEM PL these {noun plural}
tsa·txayo DEM that {noun} (singular)
tsay·tayo DEM PL those {noun] (plural)