fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxawpa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼaw.pa
'ìnglìsì: perimeter
circumference
border
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·pawpa DU dual / dual numbers
pxe·pawpa TRI trial / trial number
ay·pawpa PL plural
fì·pxawpa DEM these {noun} (singular)
fay·pawpa DEM PL these {noun plural}
tsa·pxawpa DEM that {noun} (singular)
tsay·pawpa DEM PL those {noun] (plural)