fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxawngip (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼaw.ŋip
'ìnglìsì: environment
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (30 Sept 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·pawngip DU dual / dual numbers
pxe·pawngip TRI trial / trial number
ay·pawngip PL plural
fì·pxawngip DEM these {noun} (singular)
fay·pawngip DEM PL these {noun plural}
tsa·pxawngip DEM that {noun} (singular)
tsay·pawngip DEM PL those {noun] (plural)