fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxawpxun (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼaw.pʼun
'ìnglìsì: armband
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·pawpxun DU dual / dual numbers
pxe·pawpxun TRI trial / trial number
ay·pawpxun PL plural
fì·pxawpxun DEM these {noun} (singular)
fay·pawpxun DEM PL these {noun plural}
tsa·pxawpxun DEM that {noun} (singular)
tsay·pawpxun DEM PL those {noun] (plural)