fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syulang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsju.laŋ
'ìnglìsì: flower
aysna'o: environment flora
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syulang DU dual / dual numbers
pxe·syulang TRI trial / trial number
ay·syulang PL plural
fì·syulang DEM these {noun} (singular)
fay·syulang DEM PL these {noun plural}
tsa·syulang DEM that {noun} (singular)
tsay·syulang DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong