fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syura (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sju.ˈɾa
'ìnglìsì: energy (physical or spiritual)
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syura DU dual / dual numbers
pxe·syura TRI trial / trial number
ay·syura PL plural
fì·syura DEM these {noun} (singular)
fay·syura DEM PL these {noun plural}
tsa·syura DEM that {noun} (singular)
tsay·syura DEM PL those {noun] (plural)