fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fäpyo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfæp.jo 
'ìnglìsì: roof
tsim: naviteri.org (21 April 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fäpyo DU dual / dual numbers
pxe·fäpyo TRI trial / trial number
ay·fäpyo PL plural
fì·fäpyo DEM these {noun} (singular)
fay·fäpyo DEM PL these {noun plural}
tsa·fäpyo DEM that {noun} (singular)
tsay·fäpyo DEM PL those {noun] (plural)