fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fäpa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfæ.pa plumps/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3
'ìnglìsì: top
topside
aysna'o: geography
tsim: Taronyu's Dictionary 9.576 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·fäpa DU dual / dual numbers
pxe·fäpa TRI trial / trial number
ay·fäpa PL plural
fì·fäpa DEM these {noun} (singular)
fay·fäpa DEM PL these {noun plural}
tsa·fäpa DEM that {noun} (singular)
tsay·fäpa DEM PL those {noun] (plural)