fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìvirä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.vi.ˈɾæ 
'ìnglìsì: spread
proliferation
tsim: naviteri.org (19 Mar 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìvirä DU dual / dual numbers
pxe·sìvirä TRI trial / trial number
ay·sìvirä PL plural
fì·tìvirä DEM these {noun} (singular)
fay·sìvirä DEM PL these {noun plural}
tsa·tìvirä DEM that {noun} (singular)
tsay·sìvirä DEM PL those {noun] (plural)