fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìve'kì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.vɛʔ.ˈkɪ
'ìnglìsì: hatred
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìve'kì DU dual / dual numbers
pxe·sìve'kì TRI trial / trial number
ay·sìve'kì PL plural
fì·tìve'kì DEM these {noun} (singular)
fay·sìve'kì DEM PL these {noun plural}
tsa·tìve'kì DEM that {noun} (singular)
tsay·sìve'kì DEM PL those {noun] (plural)