fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìwan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈwan plumps/a558fb1e-3d99-4e16-b1c5-1d2001761e7c.mp3
'ìnglìsì: obfuscation
cover up
tsim: Frommer (28.2.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìwan DU dual / dual numbers
pxe·sìwan TRI trial / trial number
ay·sìwan PL plural
fì·tìwan DEM these {noun} (singular)
fay·sìwan DEM PL these {noun plural}
tsa·tìwan DEM that {noun} (singular)
tsay·sìwan DEM PL those {noun] (plural)