fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kuru (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈku.ɾu
'ìnglìsì: neural queue
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019); Darkhorse Comic #2

hemlì'uviyä sìkenong

me·huru DU dual / dual numbers
pxe·huru TRI trial / trial number
ay·huru PL plural
fì·kuru DEM these {noun} (singular)
fay·huru DEM PL these {noun plural}
tsa·kuru DEM that {noun} (singular)
tsay·huru DEM PL those {noun] (plural)