fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säsrese'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.sɾɛ.sɛ.ˈʔa
'ìnglìsì: prediction
tsim: naviteri.org (01 Sept 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säsrese'a DU dual / dual numbers
pxe·säsrese'a TRI trial / trial number
ay·säsrese'a PL plural
fì·säsrese'a DEM these {noun} (singular)
fay·säsrese'a DEM PL these {noun plural}
tsa·säsrese'a DEM that {noun} (singular)
tsay·säsrese'a DEM PL those {noun] (plural)