fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säsrätx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈsɾætʼ
'ìnglìsì: annoyance
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säsrätx DU dual / dual numbers
pxe·säsrätx TRI trial / trial number
ay·säsrätx PL plural
fì·säsrätx DEM these {noun} (singular)
fay·säsrätx DEM PL these {noun plural}
tsa·säsrätx DEM that {noun} (singular)
tsay·säsrätx DEM PL those {noun] (plural)