fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säsrìn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈsɾɪn
'ìnglìsì: lent thing
borrowed thing
aysna'o: trade / exchange
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säsrìn DU dual / dual numbers
pxe·säsrìn TRI trial / trial number
ay·säsrìn PL plural
fì·säsrìn DEM these {noun} (singular)
fay·säsrìn DEM PL these {noun plural}
tsa·säsrìn DEM that {noun} (singular)
tsay·säsrìn DEM PL those {noun] (plural)