fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nguway (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈŋu.waj
'ìnglìsì: howl
viperwolf cry
aysna'o: environment
tsim: Taronyu's Dictionary 9.663 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·nguway DU dual / dual numbers
pxe·nguway TRI trial / trial number
ay·nguway PL plural
fì·nguway DEM these {noun} (singular)
fay·nguway DEM PL these {noun plural}
tsa·nguway DEM that {noun} (singular)
tsay·nguway DEM PL those {noun] (plural)