fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtsyul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈ͡tsjul
'ìnglìsì: beginning (neutral as to time or place)
tsim: naviteri.org (31 Aug 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtsyul DU dual / dual numbers
pxe·sìtsyul TRI trial / trial number
ay·sìtsyul PL plural
fì·tìtsyul DEM these {noun} (singular)
fay·sìtsyul DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtsyul DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtsyul DEM PL those {noun] (plural)