fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtxanew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈtʼa.nɛw plumps/f67efa3f-b154-4cb9-851a-868b9d6aa930.mp3
'ìnglìsì: greed
tsim: Frommer (28. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtxanew DU dual / dual numbers
pxe·sìtxanew TRI trial / trial number
ay·sìtxanew PL plural
fì·tìtxanew DEM these {noun} (singular)
fay·sìtxanew DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtxanew DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtxanew DEM PL those {noun] (plural)