fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtsyär (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈ͡tsjæɾ
'ìnglìsì: rejection
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtsyär DU dual / dual numbers
pxe·sìtsyär TRI trial / trial number
ay·sìtsyär PL plural
fì·tìtsyär DEM these {noun} (singular)
fay·sìtsyär DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtsyär DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtsyär DEM PL those {noun] (plural)